სიახლეები

საქართველოს მოქალაქის პასპორტის მიღება საზღვარგარეთ  • სერვისების განვითარების სააგენტოს ონლაინ სერვისის გამოყენებით ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის საფასური:
2 სამუშო დღის ვადაში
205 ლარი

  • მინდობილი პირის მეშვეობით, სანოტარო წესით დამოწმებული მინდობილობის საფუძველზე ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის საფასური:
მე-10 სამუშაო დღე
155 ლარი
მე-5 სამუშაო დღე
205 ლარი

  •  საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებაში ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის საფასური: 
45 კალენდარული დღის ვადაში
130 აშშ დოლარი

სიახლეები